NHU CẦU OXY SINH HOÁ(BOD) & NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD)

NHU CẦU OXY SINH HOÁ (BOD) VÀ NHU CẦU OXY HOÁ HỌC (COD) CỦA NƯỚC THẢI

Nhu cầu oxy sinh hóa là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ trong một khoảng thời gian xác định và được ký hiệu bằng BOD được tính bằng mg/L. Chỉ tiêu BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải (hoặc nước nguồn) bị ô nhiễm càng cao và ngược lại.

Thời gian cần thiết để các vi sinh vật oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ có thể kéo dài đến vài chục ngày tùy thuộc vào tính chất của nước thải, nhiệt độ và khả năng phân hủy các chất hữu cơ của hệ vi sinh vật trong nước thải. Để chuẩn hóa các số liệu người ta thường báo cáo kết quả dưới dạng BOD5 (BOD trong 5 ngày ở 20oC). Mức độ oxy hóa các chất hữu cơ không đều theo thời gian. Thời gian đầu, quá trình oxy hóa xảy ra với cường độ mạnh hơn và sau đó giảm dần.

Ví dụ: đối với nước thải sinh hoạt và nước thải của một số ngành công nghiệp có thành phần gần giống với nước thải sinh hoạt thì lượng oxy tiêu hao để oxy hóa các chất hữu cơ trong vài ngày đầu chiếm 21%, qua 5 ngày đêm chiếm 87% và qua 20 ngày đêm chiếm 99%. Để kiểm tra khả năng làm việc của các công trình xử lý nước thải người ta thường dùng chỉ tiêu BOD5. Khi biết BOD5 có thể tính gần đúng BOD20 bằng cách chia cho hệ số biến đổi 0,68.

BOD20 = BOD5 : 0,68

Hoặc tính BOD cuối cùng khi biết BOD ở một thời điểm nào đó người ta có thể dùng công thức:

BODt = Lo (1 – e-kt)

hay BODt = Lo (1 – 10-Kt)

trong đó

BODt: BOD tại thời điểm t (3 ngày, 5 ngày…)

Lo: BOD cuối cùng

k: tốc độ phản ứng (d-1) tính theo hệ số e

K: tốc độ phản ứng (d-1) tính theo hệ số 10, k = 2,303(K)

Giá trị K và k tiêu biểu cho một số loại nước thải

Loại nước thải

K (20oC) (day-1)

k (20oC) (day-1)

Nước thải thô

0,15 ¸ 0,30

0,35 ¸ 0,70

Nước thải đã được xử lý tốt

0,05 ¸ 0,10

0,12 ¸ 0,23

Nước sông bị ô nhiễm

0,05 ¸ 0,10

0,12 ¸ 0,23

Để tính giá trị k ở nhiệt độ T ta có công thức

Giải:

  • Xác định BOD cuối cùng

BODt = Lo (1 – e-kt)

200 mg/L = Lo (1 – e-0,23  5)

Lo = 293 mg/L

  • Xác định BOD ngày thứ nhất

BODt = Lo (1 – e-kt)

BODt = 60 mg/L

Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand, COD)

Chỉ tiêu BOD không phản ánh đầy đủ về lượng tổng các chất hữu cơ trong nước thải, vì chưa tính đến các chất hữu cơ không bị oxy hóa bằng phương pháp sinh hóa và cũng chưa tính đến một phần chất hữu cơ tiêu hao để tạo nên tế bào vi khuẩn mới. Do đó để đánh giá một cách đầy đủ lượng oxy cần thiết để oxy hóa tất cả các chất hữu cơ trong nước thải người ta sử dụng chỉ tiêu nhu cầu oxy hóa học. Để xác định chỉ tiêu này, người ta thường dùng potassium dichromate (K2Cr2O7) để oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ, sau đó dùng phương pháp phân tích định lượng và công thức để xác định hàm lượng COD.

Khi thiết kế các công trình xử lý nước thải công nghiệp hoặc hỗn hợp nước thải sinh hoạt và công nghiệp cần thiết phải xác định BOD và COD.

Công ty Hoa Ý cung cấp các thiết bị đo COD, BOD như : MÁY ĐO BOD TỰ ĐỘNG 6 MẪU BD 600 LOVIBONDMÁY SO MÀU ĐO COD MD200 LOVIBOND của Đức, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cùng với thiết kế nhỏ gọn, thích hợp trong phòng thí nghiệm & đi hiện trường.

error: Content is protected !!